۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

My Land خاكِ منبه جستجوی قلبم
سگالنده نگاهم
دوخته به خاك،
برای ديدنت
چشم می‌دوزم به خاك،
چشم‌هايم پر اشك.
خفه شده در گلويم هق‌هق،
از جای كنده می‌شود قلبم،
فرياد می‌كشم
ضجه‌های فرو‌خورده‌ام را می‌شنوی؟
ديگر نيست تابِ ماندنم
ديگر نيست...

۱۳۸۸ مهر ۲۸, سه‌شنبه

۱۳۸۸ مهر ۲۱, سه‌شنبه

۱۳۸۸ مهر ۱۷, جمعه