۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

Girl ----- دخترطراحی با ذغال
My sketch with charcoal

۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

kid ---- كودكطراحی با ذغال
sketch with charcoal

kid ----- كودكطراحی با ذغال
sketch with charcoal

۱۳۸۹ شهریور ۱۲, جمعه

Come-down ---- سقوط

۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه