۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه

مسخ ---- metamorphosis


scetch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

Fig of man ------ پيكر مردsketch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

figure of man ----- پيكر مرد


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ اسفند ۲۱, شنبه

figure of woman ---- پيكر زنsketch with charcoal 
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

figure of man ------ پيكر مرد


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

figure of man ---- پيكر مرد


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

نيمه‌ی مشترك ------halvers


sketch with watercolor
طراحی با آبرنگ 

۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

portrait ---- چهره


sketch with ink
طراحی با مركب

۱۳۸۹ اسفند ۱۲, پنجشنبه

Figure of man ------- پيكر مرد
sketch with charcoal
طراحی با ذغال


زندانی ---- prisoner                                                  
 sketch with oilcolor on paper 
طراحی با رنگ روغن روی كاغذ