۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

زايش -- Birth
زايشش از درخت بود
برگِ سبزش در دفتر
شاخه‌های مبهمش
جنبنده در باد
شاخه‌ی دستش
دفتر شعرش به‌دست
قلبش شيشه‌ای از آسمان
با ابرهای سپيد
و نردبانِ آرزودر ميانه‌اش


Oil color on canvas

رنگ‌روغن روی بوم

88/2/1۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

Beginning ___ آغاز شدن
رنگ‌روغن روی بوم
1/11/87
Oil color on canvas
100.70 Cm


از بوئيدنِ سيبِ سرخ
آغاز شدم،
از صميميت آشنای عشق
كه خواب می‌ربايد از من،
و چشم‌های هميشه خيس‌ام،
در خاطره‌ها می‌گريند

1/11/87

۱۳۸۸ دی ۱۵, سه‌شنبه

Waiting _ چشم‌براه


Oil color on paper
رنگ روغن روی كاغذ