۱۳۸۷ آذر ۴, دوشنبه

منشاد در اطراف يزد -ايران Manshad - around Yazd in Iran

Date : 1989
تاريخ عكس ها : 1368
Children of Manshadبچه های منشاد

خانه های روستايی منشاد
Rustic houses in Manshad

پيرزن منشادی
Old woman

۱۳۸۷ آذر ۲, شنبه

معبد ورهرام در يزد ـ كوچه های يزد Varharam Shrine in Yazd

اين عكس ها در سال های 1367-68 گرفته ام
date of photos 1989دختر بچه ی يزدی a yazdian girl


خادم معبد ورهرام Servant of Varharam

۱۳۸۷ آبان ۳۰, پنجشنبه

معبد پير چك چك در اطراف يزد ــ معبد زرتشتيان ايران Zoroastrians Shrine -- Pir Chak Chak-- around Yazd in Iran

اين عكس ها را در سال های 1367ـ 68 گرفته ام
date of photos 1989
Inside of Shrine
خادم معبد پيرچك چك ــ معبد زرتشتيان ايران Servant of Pir Chak Chak
سرو كهن معبد Olden Cedar of Shrine

عكاسی ) اولين تجربه های عكاسی من )

MY photography ( These are my first photography )
اين عكس ها اولين تجربه های من در عكاسی هستند


پل سفيد در اهواز

آرامش
Peace