۱۳۸۷ آذر ۴, دوشنبه

منشاد در اطراف يزد -ايران Manshad - around Yazd in Iran

Date : 1989
تاريخ عكس ها : 1368
Children of Manshadبچه های منشاد

خانه های روستايی منشاد
Rustic houses in Manshad

پيرزن منشادی
Old woman